رونمایی از نرم افزار «نقشه راه» با محوریت تبیین بیانیه گام دوم انقلاب

نــرم افــزار نقشــه راه بــا محوریــت تبییــن بیانیــه گام دوم انقــلاب در دانشــگاه فرهنگیــان خراســان جنوبــی بــه همــت دانشــجو معلمــان ایــن دانشــگاه، اداره کل آمــوزش و پــرورش، بســیج و ســپاه اســتان و هــم چنیــن مــدارس صــدرا و آســتان قــدس رضــوی رونمایــی شــد. مدیــر پردیــس دانشــگاه های فرهنگیــان خراســان جنوبــی در ایــن مراســم گفت:نــرم افــزار نقشــه راه بعد از تلاش یکســاله جمعی از دانشــجو معلمان ایــن دانشــگاه تهیــه و رونمایــی شــده اســت. ایــرج مهدیــزاده از آشــنایی دانشــجو معلمــان ،دانش آمــوزان ،معلمــان و ســایر اقشــار جامعــه بــا بیانیــه گام دوم انقــلاب بعنــوان مهم تریــن اهــداف تهیــه ایــن نــرم افــزار نــام بــرد و افــزود: ایــن نــرم افــزار، یــک ســند بالادســتی اســت کــه بــه دانشــجویان کمــک می کنــد تــا بــه عنــوان یــک دانشــجوی طــراز اسـلامی نقشــه راه داشــته باشــند. وی اظهــار امیــدواری کــرد : ایــن قبیــل برنامه هــا بــرای تربیــت معلمــان انقلابــی و ســپس نســل جدیــد براســاس آرمــان هــای ایــن انقــلاب مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

بیانیه گام دوم انقلاب باید تبیین و به گفتمان سازی فرهنگی تبدیل شود

وی بیــان کــرد: گام دوم انقــلاب در حــد کلام و عبارت هــا جابــه جــا می شــود؛ در حالــی کــه بایــد تبییــن شــود و پــس از آن گفتمان ســازی فرهنگــی انجــام شــود. وی بــا بیــان اینکــه توانمنــدی درخــت انقــلاب مدیــون زحمــات بســیاری اســت کــه بایــد پاسداشــته شــود، یادآورشــد: بایــد اســاتید دانشــگاهی بــدون کلی گویــی و بــا ورود بــه جزئیــات وارد حــوزه تبییــن ایــن بیانیــه شــوند. مدیــر پردیــس هــای دانشــگاه فرهنگیــان خراســان جنوبــی تاکیــد کرد: بایــد بــرای دانــش آمــوزان بســتر ســازی کنیــم تا شــهروندان متعهــدی تحویــل جامعــه داده شــود.

حرکت جهادی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان برای تهیه نرم افزار نقشه راه

دبیــر اجرایــی طــرح نــرم افــزار اندرویــد نقشــه راه هــم در حاشــیه ایــن مراســم بــه خبرنــگار مــا گفــت: ایــن نــرم افــزار ، اپلیکیشــن نقشــه راه و منبــع جامعــی اســت کــه تمامــی اطاعــلات بیانیــه گام دوم انقــلاب را در خــود جــای داده اســت. صــادق رخ افــروز بــا بیــان اینکــه نــرم افزار نقشــه راه بعــد از یکســال تــلاش ۴۰ نفــر از دانشــجویان دانشــگاه فرهنگیــان اســتان کــه اکثــرا بومــی هم هســتند،تهیه شــده،ادامه داد:بــرای تهیــه این نرم افــزار حداقــل ۳۲ میلیــون تومــان بایــد هزینــه میشــد کــه بــا حرکــت جهــادی دانشــجویان بصــورت جهــادی بــه ســرانجام رســید.

وی بـا بیـان اینکـه ایـن نـرم افـزار ۴ بخـش مهـم شـامل : متـون بیانیـه، محتـوای دوره کـه ۱۷ جلسـه اسـت،متون و کلیـپ برگزیـده اسـت،ادامه داد:همـه علاقـه مندان مـی توانند درمسـابقه محتـوای دوره ای کـه درقالـب ۱۷ جلسـه تهیه و بارگزاری شـده شـرکت کنند. وی بـا بیـان اینکـه تا شـهریورماه فرصت شـرکت در این مسـابقه فراهم اسـت،گفت:نرم افزار نقشـه راه در مقایسـه بـا نـرم افزارهای مشـابه تکمیل تر،متنـوع تـر و با جذابیت خاصی طراحی شـده کـه قابلیـت بـروز رسـانی را دارد و بـه این لحاظ مشـابه کشـوری ندارد.

نرم افزار نقشه راه کاری جذاب،کیفی و ارزشی است

جعفــری معــاون پرورشــی و فرهنگــی اداره کل آمــوزش و پــرورش خراســان جنوبــی هــم در ایــن مراســم بــا قدردانــی از زحمــات دانشــجویان دانشــگاه فرهنگیــان ،گفت:نــرم افــزار نقشــه راه بســیار جــذاب اســت و کار کیفــی خوبــی انجــام شــده اســت. نماینــده ولــی فقیــه در ســپاه انصارالرضــا (ع) خراســان جنوبــی هــم در ادامــه افــزود: خطــاب اصلــی بیانیــه گام دوم انقــلاب ، جوانــان هســتند. حجــت الاســلام والمســلمین طاهــری افزود:نــرم افــزار نقشــه راه کار ارزشــی، نــو و بدیعــی اســت کــه همــه مــی تواننــد از آن بهــره ببرنــد. در ایــن مراســم از دســت انــدرکاران تهیــه نــرم افــزار نقشــه راه تقدیــر بــه عمــل آمــد.

3 پاسخ به رونمایی از نرم افزار «نقشه راه» با محوریت تبیین بیانیه گام دوم انقلاب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *