آرشیو ماهانه: مرداد 1400

رونمایی از نرم افزار «نقشه راه» با محوریت تبیین بیانیه گام دوم انقلاب

نــرم افــزار نقشــه راه بــا محوریــت تبییــن بیانیــه گام دوم انقــلاب در دانشــگاه فرهنگیــان خراســان جنوبــی بــه همــت دانشــجو معلمــان ایــن دانشــگاه، اداره کل آمــوزش و پــرورش، بســیج و ســپاه اســتان و هــم چنیــن مــدارس صــدرا و آســتان قــدس رضــوی… ادامه مطلب

نرم افزار اندرویدی «نقشه راه» با محوریت تبیین بیانیه گام دوم انقلاب

در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص گفتمان سازی انقلاب و آشنایی هر چه بیشتر جوانان با بیانیه گام دوم انقلاب، نرم افزار اندرویدی «نقشه راه» تهیه گردیده است.

ویژگی‌های نرم افزار:

۱- طراحی زیبای صفحات به همراه انیمیشن… ادامه مطلب